Hľadáte spôsob, ako ušetriť? Zaregistrujte sa a využite extra zľavu 3% na celý nákup (platí na nezľavnený tovar).

Pravidlá použitia Darčekovej poukážky

Tieto pravidlá určujú predaj a použitie darčekových poukážok vydaných spoločnosťou UDERMAN s.r.o., Na Kameni 385/5, 08641 Raslavice, IČO: 47485353, IČ DPH: SK2023901110, ktoré je možné použiť v internetovom obchode www.bestent.sk.

I. Výklad pojmov

Na účely týchto pravidiel:

Darčeková poukážka: dokument vypracovaný v súlade s týmito pravidlami, ktorý oprávňuje k nákupu podľa týchto pravidiel.

Doba platnosti: dátum na Darčekovej poukážke alebo iným jasne definovaným spôsobom určený termín, počas ktorého je možné Darčekovú poukážku použiť.

Hodnota poukážky: limitovaná hodnota, v ktorej výške je možné použitím Darčekovej poukážky urobiť nákup v internetovom obchode.

Vydavateľ: UDERMAN s.r.o., Na Kameni 385/5, 08641 Raslavice, IČO: 47485353, IČ DPH: SK2023901110

Kód kupónu: jedinečný, 10-miestny identifikačný kód Darčekovej poukážky, ktorého zadaním je možné realizovať nákup v internetovom obchode alebo získať zľavu z nákupu vo výške darčekovej poukážky.

Zákazník: fyzická alebo právnická osoba, alebo iná právnická osoba bez právnej subjektivity, ktorá si Darčekovú poukážku kúpila, vlastní ju, alebo ju použije.

 

II. Výdaj a nákup Darčekovej poukážky

1. Povinné údaje na Darčekovej poukážke:

vyznačenie darčekovej poukážky s označením „Darčeková poukážka”;

hodnota Darčekovej poukážky;

kód kupónu Darčekovej poukážky;

platnosť Darčekovej poukážky;

2. Vydávanie Darčekovej poukážky

2.1. Darčeková poukážka je tlačený alebo elektronický dokument, bez vyznačenia príjemcu. Darčeková poukážka sa nepovažuje za platobný prostriedok ani za cenný papier.

2.2. Darčekové poukážky je ich vydavateľ oprávnený vydať v ním určenom množstve. Vydavateľ je kedykoľvek, bez predošlého oznámenia, oprávnený jednostranne rozhodnúť, že predaj nákupných poukážok zastaví alebo ukončí.

2.3. Vydavateľ je oprávnený nepredané Darčekové poukážky vo svojom vlastníctve kedykoľvek zlikvidovať.

2.4. Cena Darčekovej poukážky je zhodná s hodnotou, v ktorej bola Darčeková poukážka vydaná.

2.5. Hodnoty vydaných Darčekových poukážok sú: 10, 20, 50, 100, 150, 200 a 250€

2.6. Falšovanie Darčekových poukážok je trestným činom.

2.7. Strata, znehodnotenie, zničenie Darčekovej poukážky neoprávňuje na nárokovanie náhradnej Darčekovej poukážky ani na požadovanie vrátenia jej hodnoty.

2.8. Platná je výlučne taká Darčeková poukážka, ktorá bola predaná Vydavateľom Darčekovej poukážky, je na nej uvedená doba platnosti Darčekovej poukážky.

3. Nákup Darčekovej poukážky

3.1. Zákazník si môže Darčekovú poukážku kúpiť výlučne v internetovom obchode.

3.2. Zákazník môže zaplatiť hodnotu Darčekovej poukážky spôsobmi uvedenými vo Všeobecných obchodných podmienkach Internetového obchodu. Použitím Darčekovej poukážky nie je možné uhradiť cenu za ďalšiu darčekovú poukážku.

 

III. Použitie Darčekovej poukážky

Darčekovú poukážku je možné použiť výlučne v internetovom obchode, výlučne na zaplatenie kúpnej ceny produktov predávaných v internetovom obchode. Darčekovou poukážkou nie je možné zaplatiť náklady za doručenie zakúpeného tovaru. Darčekovú poukážku nie je možné vrátiť, s výnimkou, ak si Zákazník uplatní svoje zákonné práva alebo práva odstúpenia od zmluvy stanovené Vydavateľom Darčekovej poukážky.

Vlastník Darčekovej poukážky je oprávnený počas doby trvania platnosti Darčekovej poukážky nakupovať v internetovom obchode produkty zamenením Darčekovej poukážky v hodnote uvedenej na Darčekovej poukážke.

Uplatnenie Darčekovej poukážky

1. Uplatnenie Darčekovej poukážky sa realizuje pri nákupe v internetovom obchode zadaním kódu kupónu Darčekovej poukážky.

2. Darčekovú poukážku nie je možné uplatniť po častiach. Na základe toho sa uplatnením Darčekovej poukážky použije celá jej hodnota, a to aj v prípade, ak pri danom nákupe nedosiahne cena nákupu hodnotu Darčekovej poukážky.

3. Pri jednom nákupe v internetovom obchode je možné uplatniť výlučne jednu Darčekovú poukážku.

Doba platnosti Darčekovej poukážky je určená písomne priamo na poukážke. Dobu platnosti Darčekovej poukážky nie je možné predĺžiť.

V prípade, že sa osoba, ktorá si uplatnila Darčekovú poukážku nákupom v internetovom obchode rozhodne, že uplatní svoje zákonné práva alebo práva odstúpenia od kúpnej zmluvy stanovenej Vydavateľom Darčekovej poukážky, suma zaplatená za tovar Darčekovou poukážkou mu bude vrátená vo forme Darčekovej poukážky, platnosť takejto Darčekovej poukážky je 12 (dvanásť) mesiacov.

Darčekovú poukážku je možné previesť na ľubovoľnú inú osobu.

Vydavateľ považuje za vlastníka Darčekovej poukážky toho, kto pri uplatnení si darčekovej poukážky zadá platný kód Darčekovej poukážky. Vydavateľ nie je povinný skúmať, či osoba, ktorá si Darčekovú poukážku uplatňuje, je naozaj tou osobou, ktorá si poukážku zakúpila. Vydavateľ nenesie zodpovednosť za to, ak Darčekovú poukážku použije neoprávnená osoba.

Vlastník Darčekovej poukážky je povinný zaobchádzať s kódom kupónu diskrétne. Vydavateľ nenesie žiadnu zodpovednosť, nie je povinný uhradiť vlastníkovi Darčekovej poukážky žiadne odškodné, kompenzáciu, tiež nie je povinný vydať ďalšiu Darčekovú poukážku, ak kód kupónu použije na uplatnenie Darčekovej poukážky tretia osoba.

 

IV. Všeobecné podmienky

Zakúpením Darčekovej poukážky, prípadne získaním Darčekovej poukážky iným spôsobom, Zákazník akceptuje podmienky týchto pravidiel.

Ak to nie je v týchto pravidlách uvedené inak, na zakúpenie Darčekovej poukážky v internetovom obchode, tiež na uplatnenie Darčekovej poukážky v internetovom obchode, sú platné Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu, vrátane súvisiacich zmien a predpisov.

Vydavateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto pravidiel kedykoľvek, tá sa však nemôže vzťahovať na dobu platnosti už zakúpených Darčekových poukážok, ani na základné práva majiteľa Darčekovej poukážky súvisiace s jej uplatnením.

 

Prešov, 22. 12. 2020

UDERMAN s.r.o., Na Kameni 385/5, 08641 Raslavice